Orientation – choix des cours

Enseignants orienteurs / Career guidance teachers :

Enseignants orienteurs & Work Experience
Coordination Mme B.Rydsa RYDSABE@teacher.eursc.eu S3, S5, S6, S7
Coordination M. S. Rich richsa@teacher.eursc.eu S3, S5, S6, S7
BE /FR Mme I. De Coninck DECONIIS@teacher.eursc.eu S3, S5, S6, S7
DE Mme. G. Schwendinger & M. A. Haslinger gabriele.schwendinger@teacher.eursc.eu

&

andreas.haslinger@teacher.eursc.eu

S3, S5, S6, S7
DK Mme C. Stefansen stefanca@teacher.eursc.eu S3, S5
DK Mme A. S. Syberg SYBERGAN@teacher.eursc.eu S6, S7
EN M. M. Stone STONEMA@teacher.eursc.eu S3, S5, S6,S7
ES Mme. Trives Gema.trives@teacher.eursc.eu  S3, S4, S6, S7
ES Mme Gancedo GANCEDES@teacher.eursc.eu S3, S5, S6, S7
FR Mme F. Chazaud CHAZAUFL@teacher.eursc.eu S4, S5, S6, S7
FR A. L’Hermitte audrey.lhermitte@teacher.eursc.eu S3, S5, S6, S7
FR M. A. Jutier JUTIERAR@teacher.eursc.eu S3, S5, S6, S7
HU M. I. Banki BANKIIS@teacher.eursc.eu S3, S5, S6, S7
IT Mme S. Righetti RIGHETST@teacher.eursc.eu S3, S5, S6, S7
PL M. S. Kwasny KWASNYSL@teacher.eursc.eu S3, S5, S6, S7
SL Mme R. Campelj  Jurecic CAMPELRE@teacher.eursc.eu S3, S5, S6, S7
UCAS (UK universities)
Coordination Mr. M. Stone STONEMA@teacher.eursc.eu
Coordination Mr. C. Searle SEARLECH@teacher.eursc.eu
Other Universities systems
IR Mme A. Whelan WHELANAO@teacher.eursc.eu
AU
US + Canada M. A. Jutier JUTIERAR@teacher.eursc.eu
NL Mme B. Rydsa RYDSABE@teacher.eursc.eu
Work Experience WEX Mme E. Whyte emmawhyte@teacher.eursc.eu